VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tovar v internetovom obchode archivnevino.sk je ponúkaný ako súkromná inzercia a nevzťahujú sa naň podmienky zákona na ochranu spotrebiteľa, ani obchodného zákonníka.

Ponúkame aj možnosť nakúpiť tovar od našej spoločnosti, ktorá je platcom DPH. V tomto prípade sa ale cena uvedená v obchode zvýši o DPH, čo predstavuje 20%. Na takýto nákup sa potom vztahujú obchodné podmienky uvedené nižšie.

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
DB Nutrition s.r.o.
Sibírska 13, 831 02 Bratislava
IČO: 47635754
IČ DPH: SK2024030547

zapísaná v Obchodnom registre Okresného súdu Bratislava I , odd. Sro, vl.č.30150/R
(ďalej tiež len „prodávajúcí“)

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len „obchodné podmienky“) platia pre nákup v internetovom obchode predávajúceho prevádzkovanom na internetovej adrese https://archivnevino.sk (ďalej tiež len „e-shop“), pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.
 2. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník, zákonom č. 108/2000 Zb. – O Ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a zákonom č. 209/2007 Zb. O ochrane spotrebiteľa. Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb – Obchodný zákonník. Všetky citované právne predpisy sa rozumejú v najnovšom znení.
 3. Spotrebiteľom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo užíva služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti (pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti).
 4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky či užíva služieb za účelom svojho podnikania. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, v ktorom sa ho týkajú, a Obchodným zákonníkom.

II. KÚPNA ZMLUVA

 1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je vymedzený príslušnými právnymi predpismi a kúpnou zmluvou (je súčasťou sú aj tieto obchodné podmienky).
 2. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky e-shopu, pričom predávajúci je takým návrhom viazaný po dobu umiestenia predmetného tovaru na stránkach e-shopu (následná zmena návrhu nemá vplyv na už uzatvorenú kúpnu zmluvu). Kúpna zmluva v takom prípade vzniká doručením kupujúcim v rámci e-shopu riadne vyplnenej, potvrdenej a odoslanej objednávky predávajúcemu. Predávajúci je povinný bezodkladne kupujúcemu potvrdiť doručenie jeho objednávky prostredníctvom SMS na telefónne číslo kupujúceho uvedené v jeho objednávke a/alebo na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v jeho objednávke (podľa voľby kupujúceho v jeho objednávke).
 3. Ak kupujúcim nie je spotrebiteľ, návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je kupujúcim odoslaná objednávka na tovar a samotná kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
 4. Uzatvorením kúpnej zmluvy vzniká predávajúcemu záväzok dodať kupujúcemu dohodnutý tovar a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúceho záväzok zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa dohodnutých platobných podmienok a dodaný tovar prevziať.
 5. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že si je vedomý toho, že tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, a že sa s týmito obchodnými podmienkami detailne zoznámil. Na tieto obchodné podmienky bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s nimi v plnom znení zoznámiť.
 6. Ak je kupujúci spotrebiteľ, platí, že pokiaľ predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne spotrebiteľa informovať a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, pokiaľ sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

III. DODACIE PODMIENKY

 1. Tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom zmluvného dopravného partnera alebo prostredníctvom Slovenskej Pošty. Tovar bude kupujúcemu doručený najneskôr do 30 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade predĺženia dodacej lehoty z mimoriadnych dôvodov bude kupujúci informovaný. Zásielka bude obsahovať objednaný tovar a predajný doklad.
 2. Cena za dodanie tovaru objednaného v rámci jednej objednávky je nezávislá na počte objednaných kusov. Cena za dodanie tovaru prostredníctvom kuriérskej služby, ktorú je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu súčasne s úhradou kúpnej ceny za tovar, činí 3,9 EUR a prostredníctvom Slovenskej Pošty  2,9 EUR, ak sa nejedná o prípady, kedy predávajúci kupujúcemu cenu za dodanie tovaru neúčtuje.
 3. Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol vybranému dopravnému partnerovi údaje týkajúce sa kupujúceho, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre riadne dodanie tovaru.
 4. Predávajúci tovar pred jeho odoslaním na svoje náklady zabalí a označí spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve, poprípade spôsobom obvyklým, odpovedajúcim dohodnutému spôsobu dodania a užívania.
 5. Ak to vyžaduje povaha tovaru či ak určuje takú povinnosť vyslovene príslušná kogentná právna norma, ktorej podlieha právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, je predávajúci povinný ako súčasť dodávky dodať kupujúcemu takú dokumentáciu, informácie a doklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru, ktoré sú nutné k prevzatiu a užívaniu tovaru. Dokumentácia bude dodaná v slovenskom jazyku, ak neurčuje uvedený právny predpis inak.

IV. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Ceny tovaru v rámci e-shopu sú uvedené ako ceny koncové (teda vrátane všetkých prípadných daní a poplatkov).
 2. Kúpna cena tovaru bude dohodnutá v každej kúpnej zmluve s tým, že výška takej kúpnej ceny bude odpovedať kúpnej cene príslušného tovaru uvedeného v e-shope v dobe odoslania objednávky kupujúcim. Predávajúci je oprávnený ceny tovaru jednostranne meniť s tým, že na už uzatvorenú kúpnu zmluvu nebude mať taká zmena vplyv.
 3. Spôsob úhrady kúpnej ceny bude dojednaný v kúpnej zmluve, a to v nadväznosti na voľbu kupujúceho vykonanú v jeho objednávke, kedy má kupujúci možnosť platby:
  a) dobierkou pri dodaní tovaru, spoplatnená sumou 1 EUR – kúpna cena bude uhradená kupujúcim v hotovosti (či kartou dopravnému partnerovi, spoplatená sumou 5,5 EUR) pri preberaní zásielky, a to k rukám dopravného partnera povereného dodaním tovaru; úhrada kúpnej ceny je podmienkou predania tovaru.

b) platbou bankovým prevodom na účet predávajúceho. Číslo účtu: 2925910371/1100
IBAN: SK3111000000002925910371

V. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY

 1. Vlastnícke právo k tovaru, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim na mieste dodania ním určenom (teda dojednanom v kúpnej zmluve podľa objednávky kupujúceho).
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMÁCIE, ZÁRUKA

 1. Dodaný tovar bude mať kvalitatívne vlastnosti dohodnuté v kúpnej zmluve, ustanovené príslušnými právnymi predpismi a normami, prípadne vlastnosti obvyklé.
 2. Na dodaný tovar poskytuje predávajúci kupujúcemu záruku za kvalitu, a to v dĺžke 24 mesiacov. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Nároky kupujúceho z chýb tovaru (vrátane spôsobu vyriešenia reklamácie) sa riadia príslušnými všeobecnými záväznými predpismi, ktorým podlieha vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim podľa kúpnej zmluvy (ak je kupujúcim spotrebiteľ, tak hlavne Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane spotrebiteľa, ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, tak Obchodným zákonníkom).
 4. Bližšie podmienky zodpovednosti za vady dodaného tovaru, ako aj spôsob uplatnenia reklamácie, reklamačné lehoty, nároky kupujúceho z chýb tovaru, sú podrobne upravené v reklamačnom poriadku predávajúceho (ďalej tiež len „reklamační poriadok“). V tomto reklamačnom poriadku sú rovnako detailne upravené nároky kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, z chýb tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci výslovne potvrdzuje, že sa s týmto reklamačným poriadkom pred uzatvorením kúpnej zmluvy podrobne zoznámil. Na tento reklamačný poriadok bol kupujúci dostatočným spôsobom pred uzatvorením kúpnej zmluvy upozornený a mal možnosť sa s ním v plnom rozsahu znenia zoznámiť.
 5. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru vzniknuté po prechode nebezpečenstva škody na veci bez zavinenia predávajúceho, za chyby vzniknuté mechanickým poškodením, bežným opotrebovaním alebo v dôsledku nesprávneho zachádzania, skladovania, užívania, ako aj za chyby spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou.
 6. Špecifická kategória predávaného tovaru sú archívne vína, kde sa jedná o potravinový produkt povahy citlivej na skladovaciu teplotu. Vína aj pri našom starostlivom skladovaní menia s pribúdajúcimi rokmi svoje chuťové a štruktúrne vlastnosti, čo je všeobecne známa skutočnosť a nejedná sa o vadu. Za tieto zmeny preto predávajúci nemôže niesť zodpovednosť.

VII. PRÁVO ODSTÚPIŤ OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Ak bola kúpna zmluva uzatvorená pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní odo dňa prevzatia tovaru. Táto možnosť sa nevzťahuje na kúpu vína, kde sa jedná o potravinový produkt povahy citlivej na skladovaciu teplotu a predávajúci nemá môžnosť overiť, či je vrátený tovar v pôvodnej kvalite.
 2. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar. Náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ, ak výrobok plne súhlasil s kvalitatívnymi požiadavkami a nebol vadný.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV, ARCHIVÁCIA KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy udeľuje súhlas so zaradením všetkých jeho osobných a iných údajov uvedených v objednávke, ako aj ďalších údajov získaných pri obchodnom styku (ďalej len „osobné údaje“) do databázy prevádzkovateľa (ďalej tiež ako „prevádzkovateľ“), t. j. spoločnosti DB Nutrition, s.r.o.,  so sídlom Dulov 196, 01852 a s ich spracovaním, a to aj prostredníctvom sprostredkovateľov.
 2. Osobné údaje sa budú spracovávať na obchodné a marketingové potreby prevádzkovateľa vrátane ponúkania obchodu a služieb, ako aj na zasielanie obchodných oznámení, okrem iného aj prostredníctvom elektronických prostriedkov (predovšetkým formou e-mailu a SMS správ).
 3. Súhlas sa poskytuje do odvolania súhlasu. Dotknutá osoba berie na vedomie, že má práva podľa zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t. j. predovšetkým, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a že má právo prístupu k osobným údajom. Každá dotknutá osoba má práva najmä podľa § 28 zákona o ochrane osobných údajov, t. j. okrem iného na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím lehoty jeho platnosti. Dotknutá osoba má ďalej na základe písomnej žiadosti právo u prevádzkovateľa namietať voči využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku alebo poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov na účely priameho marketingu. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÝCH STRÁNOK

Spoločnosť DB Nutrition s.r.o., ďalej len (“spoločnosť”), ktorá spravuje webové stránky archivnevino.sk (ďalej len “stránky”), chce čo najpodrobnejšie opísať správu týchto stránok z hľadiska spracovania osobných údajov používateľov a návštevníkov stránok.

Túto informáciu poskytujeme používateľom služieb týchto stránok aj v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov platných v oblasti spracovania osobných údajov.

Táto informácia neplatí pre iné webové stránky, ktoré používatelia môžu navštíviť prostredníctvom externých odkazov, za ktoré spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť.

V priebehu vytvárania a aplikácie tohto informačného prehlásenia Poskytovateľ koná v plnom súlade so zákonom č. CXII. z roku 2011 o Informačnom sebaurčení a slobode informácií, so zákonom CVII. z roku 2001 o elektronických obchodných službách a o niektorých službách spojených s informačnou spoločnosťou, respektíve s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU č. 2016/679 a jeho výkonom.

SPRÁVCA ÚDAJOV

Na základe návštevy našich webových stránok môžu byť spracovávané vaše osobné údaje a akékoľvek iné údaje používané v súvislosti s poskytovaním našich služieb. Prevádzkovateľom je predávajúci (DB Nutrition s.r.o., Sibírska 13, 83102 Bratislava)

PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

Osoby, ktorých sa osobné údaje týkajú, majú právo kedykoľvek dostať potvrdenie, či takéto údaje existujú alebo nie a dozvedieť sa ich obsah a pôvod, skontrolovať ich správnosť alebo požiadať o ich doplnenie, aktualizáciu alebo opravu. Okrem toho majú právo požiadať o ich vymazanie, zmenu na anonymnú formu alebo zablokovanie, ak sú údaje spracovávané v rozpore so zákonom, a v každom prípade majú právo aj odmietnuť ich spracovávanie zo zákonných dôvodov.

Žiadosti je potrebné zaslať e-mailom na adresu: info@archivnevino.sk  alebo spoločnosti DB Nutrition s.r.o.,  na vyššie uvedenú adresu.

MIESTO A ÚČEL SPRACOVANIA ÚDAJOV

Spracovanie údajov v súvislosti s internetovými službami ponúkanými na týchto stránkach sa vykonáva v sídle spoločnosti, ktorá je správcom údajov, a zabezpečujú ho výlučne zamestnanci alebo iné osoby, ako napr. externí poskytovatelia služieb na Slovensku alebo v každom prípade v rámci územia Európskej únie vo svojej funkcii vedúcich spracovania údajov,  resp. iné osoby, ktoré môžu byť poverené príležitostnými prácami údržby. Žiadne údaje pochádzajúce z internetových služieb nesmú byť poskytnuté iným alebo rozširované.

Osobné údaje poskytnuté používateľmi, ktorí požiadajú o služby, budú použité len na účely vykonania služby alebo požadovaného plnenia a neposkytujú sa tretím osobám, s výnimkou prípadu, keď ich poskytnutie vyžaduje zákon alebo keď je to nevyhnutné na plnenie požadovaných služieb.

Konkrétne účely týkajúce sa spracovania jednotlivých údajov, sú podrobne uvedené v ponuke rôznych služieb poskytovaných spoločnosťou.

V korešpondencii k jednotlivým ponukám používateľ nájde konkrétne informácie o spracovaní osobných údajov.

KATEGÓRIE SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV

Údaje o navigácii.

Informačné systémy a softwarové procesy potrebné na fungovanie týchto webových stránok zhromažďujú v priebehu svojej normálnej prevádzky niektoré osobné údaje, ktorých poskytnutie vyplýva z používania internetových komunikačných protokolov.

Ide o informácie, ktoré sa nezhromažďujú preto, aby sa spájali s konkrétnymi osobami, ale vzhľadom na svoju povahu môžu umožniť identifikáciu používateľov po ich spracovaní a spojení s údajmi nachádzajúcimi sa u tretích subjektov.

Do tejto kategórie údajov patria IP adresy alebo názvy domén počítačov používaných používateľmi, ktorí sa pripájajú na stránky, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojov, časy takých požiadaviek, metóda používaná pri odosielaní danej požiadavky na server, veľkosť súboru zaslaného ako odpoveď, číselný kód vyjadrujúci stav odozvy servera (úspešné vykonanie, chyba, atď.) a iné parametre týkajúce sa operačného systému a počítačového prostredia používateľa.

Tieto údaje budú použité výlučne na účely získavania anonymných štatistických informácií o používaní stránok a na kontrolu ich správneho fungovania.

Tieto údaje by mohli byť použité na zistenie zodpovednosti v prípade spáchania počítačovej kriminality proti našim stránkam.

Údaje dobrovoľne poskytované zo strany používateľa

Zo samotnej povahy nepovinného, otvoreného a dobrovoľného odosielania elektronickej pošty na adresy uvedené na týchto stránkach vyplýva, že sa nevyhnutne získava adresa odosielateľa, ktorá je nevyhnutná na zaslanie odpovede na jeho žiadosti, ako aj prípadné ďalšie osobné údaje uvedené v správe.

Na jednotlivých stránkach používaných na poskytovanie jednotlivých služieb na vyžiadanie sa používajú konkrétne súhrnné informácie.

Žiadame svojich používateľov, aby vo svojich žiadostiach o služby alebo vo svojich otázkach, neuvádzali mená alebo iné osobné údaje iných tretích subjektov, ktoré nie sú nevyhnutne potrebné.

COOKIES

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa nahrajú na pevný disk počítača len na základe povolenia. V prípade súhlasu sa text nahrá do súboru malých rozmerov.

Cookies uľahčujú analýzu navigácie na internete alebo rozpoznajú, keď niekto navštívi nejakú konkrétnu webovú stránku, a umožňujú internetovým aplikáciám odosielať informácie jednotlivým používateľom.

V tejto súvislosti sa zo stránok nezískavajú žiadne osobné údaje používateľov.

Cookies sa nepoužívajú na prenos informácií osobného charakteru, a nepoužívajú sa ani tzv. cookies relácie, trvalé súbory cookies akéhokoľvek typu alebo systémy na sledovanie používateľov.

NEPOVINNOSŤ POSKYTNUTIA ÚDAJOV

Okrem vyššie uvedený údajov o navigácii sa používateľ môže slobodne rozhodnúť, či poskytne osobné údaje na účely zasielania informačných materiálov alebo žiadosti o iné druhy služieb, ktoré spoločnosť ponúka.

Neposkytnutie osobných údajov však môže znamenať, že požadované služba nebude môcť byť poskytnutá.

SPÔSOBY SPRACOVANIA ÚDAJOV

Osobné údaje sa spracovávajú v papierovej forme a/alebo elektronickej forme počas obdobia potrebného na dosiahnutie cieľov, pre ktoré boli zhromaždené.

Na zabránenie straty údajov, nezákonnému alebo nesprávnemu použitia a neoprávneným prístupom sa dodržiavajú osobitné bezpečnostné opatrenia.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Vizuálny aj zvukový obsah našich stránok, vrátane základnej technológie, je chránený autorským právom a akýmkoľvek ďalším právom duševného vlastníctva a je výlučným vlastníctvom spoločnosti. Nemáte právo na reprodukciu, upravovanie, zverejňovanie, distribúciu, predaj a na akékoľvek iné použitie týchto materiálov stránok bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti.

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za použitie iných stránok tretích strán, na ktoré sa dostanete prostredníctvom našich stránok. Po presmerovaní na stránky tretích subjektov okamžite prestávajú platiť tieto Podmienky používania týchto stránok a následne budú platiť len podmienky používania webových stránok tretích strán, na ktoré ste vstúpili. Ak sa prostredníctvom našich stránok dostanete na stránky tretích osôb, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom nelegálne alebo podvodné, oznámte nám láskavo túto skutočnosť, aby sme mohli zrušiť odkaz na také pochybné stránky.

ODKAZ NA NAŠE STRÁNKY

Odkaz na naše stránky nie je možné aktivovať bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti. Odkaz na stránky je nutné odstrániť, ak o to spoločnosť požiada, napriek jej udelenému súhlasu. V každom prípade je akýkoľvek hypertextový odkaz na naše stránky s použitím techniky framingu alebo inline linkingu prísne zakázaný.

RECENZIE, KOMENTÁRE A INÉ OBSAHY

Je dovolené publikovať recenzie, komentáre a iné informácie, pokiaľ ich obsah nebude protizákonný, vulgárny, hanlivý, pokiaľ nebude porušovať súkromie, práva duševného vlastníctva alebo nebude iným spôsobom urážať spoločnosť alebo tretie osoby. Spoločnosť si vyhradzuje právo na odstránenie alebo na zmenu takého obsahu.

IX. KONTAKTNÉ ÚDAJE PREDÁVAJÚCEHO

DB Nutrition s.r.o.
adresa: Sibírska 13, 83102 Bratislava
e-mail: info@archivnevino.sk
web: https://archivnevino.sk

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Názov a hlavná charakteristika tovaru, ktorý predávajúci v rámci e-shopu ponúka, je uvedená u konkrétneho tovaru.
 2. Cenu za použitie komunikácie na diaľku v zmysle § 10 odsek 1) písmeno g) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (teda v prípade nákupu prostredníctvom e-shopu náklady na internetové pripojenie) hradí spotrebiteľ subjektu, ktorý mu poskytuje internetové pripojenie, a to vo výške medzi spotrebiteľom a takým subjektom dohodnutej. Predávajúci spotrebiteľovi za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku nič neúčtuje.
 3. Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava
 4. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, ak to nebude dôvodom k nemožnosti jej uzatvorenia.
 5. Pre konkrétnu kúpnu zmluvu sú tieto obchodné podmienky platné v znení účinnom ku dni uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 6. Tieto obchodné podmienky umožňujú kupujúcemu ich archiváciu a reprodukciu.
 7. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňa 1.3.2018.